ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೈಡ್: ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಡೊಮೈನ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ?

ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮೂಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಡೊಮೈನ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ? ನೀವು ಒಬ್ಬ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ …

Read more

ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಗೈಡ್: ಯಾಕೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಉತ್ತಮ?

WordPress

ಡಿಜಿಸೇವೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗೈಡ್ ನ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ “ಯಾಕೆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಕಿಂತ ಉತ್ತಮ?” ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಬ್ …

Read more

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೈಡ್: ಡಿಜಿಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಗೈಡ್

ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ digiseve.com ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನದು. ನಾನು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ …

Read more