ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೈಡ್: ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಡೊಮೈನ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ?

ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮೂಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಡೊಮೈನ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ? ನೀವು ಒಬ್ಬ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ …

Read more