ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2023.

ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಪುತ್ತೂರು ವಿಭಾಗ

ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರ ಲೇಖನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. 2023.

ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆಗಾಗಿ

Puttur Postal Division

2023 International Letter Writing Competition for Young People

IMG 20230313 WA0068
IMG 20230313 WA0077
IMG 20230313 WA0076
IMG 20230313 WA0081
IMG 20230313 WA0079
IMG 20230313 WA0078
IMG 20230313 WA0080

Leave a Comment