ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೈಡ್: ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಡೊಮೈನ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ?

ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮೂಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ಡೊಮೈನ್ ನೇಮ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಡೊಮೈನ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ? ನೀವು ಒಬ್ಬ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ …

Read more

ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೈಡ್: ಡಿಜಿಸೇವೆ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಗೈಡ್

ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರೇ digiseve.com ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನನ್ನದು. ನಾನು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ …

Read more